Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

Školní pedagog – terapeut poskytuje psychologické, terapeutické a poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům v oblastech výchovného působení, vzdělávacího procesu a osobnostního rozvoje.

Pro žáky naší školy a jejich rodiče je tato služba bezplatná. Informace z osobních konzultací jsou důvěrné. Na konzultaci se můžete objednat níže uvedeným e-mailem. Konzultovat lze také písemně prostřednictvím e-mailu.

Konzultační hodiny:

Pondělí – 14:00 – 17:00 hod

Čtvrtek – 10:00 – 15:00 hod

Nebo individuálně dle dohody.

Předchozí domluva i v době konzultačních hodin vždy nutná.

E-mail: monika.ulrichova@skolaklas.cz

Činnost pedagoga – terapeuta je zaměřena především na:

· Potíže v kolektivu, se spolužáky, jiné vztahové problémy

· Výchovné obtíže, poruchy chování

· Osobní nepohoda, tíživá rodinná situace

· Výukové obtíže, školní neúspěšnost a neprospěch

· Poradenství při potížích spojených se specifickými poruchami učení nebo podezřením na ně

· Poradenství a podpora v náročných životních situacích

· Krizová intervence (akutní a těžce zvládnutelné stavy)

· Adaptační potíže, zvládání změn ve škole i doma

· Šikana a kyberšikana (role oběti i agresora)

· Komunikace mezi rodinou a školou

· Doporučení dalších odborníků

· Preventivní činnost (besedy, přednášky apod.)

· A jiné

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností pedagoga – terapeuta na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných pedagogem – terapeutem, a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby pedagoga – terapeuta kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, pedagog – terapeut jejich dítě z těchto aktivit vynechává. Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může pedagog – terapeut s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat. Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního pedagoga – terapeuta je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).