Zápisy do 1. ročníku ZŠ školního roku 2024/2025

Zápisy do 1. ročníku povinné školní docházky v ZŠ KLAS budou probíhat ve dnech 15. – 18. dubna 2024 v budově školy na Školním náměstí 37, Pardubice-Rosice.

Přihláška k zápisu se objeví po vyplnění údajů v elektronické přihlášce pod tímto odkazem:

Online přihláška

Vyplněnou přihlášku si prosím po odeslání formuláře stáhněte, vytiskněte, doplňte a přineste podepsanou k zápisu.

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005, v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o., že ve školním roce 2024/2025 otevře 1. třídu s maximálním počtem 15 žáků. Ti budou přijímáni na základě následujících kritérií:

  1. kritérium: věk – uchazeči, kteří nejpozději 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let; způsob prokázání: rodným listem nebo občanským průkazem, pokud byl pro dítě vydán; počet bodů: 2 body
  2. kritérium: přítomnost uchazeče u zápisu; způsob prokázání: osobní přítomností uchazeče u zápisu; počet bodů: 2 body
  3. kritérium: sourozenec v ZŠ a MŠ Klas; způsob prokázání: matrika ZŠ a MŠ Klas; počet bodů: 2 body
  4. kritérium: splnění předpokladů ke vzdělávání v ZŠ Klas (hodnocena budou kritéria níže); bodováno bude buď pouze kritérium 4.1, anebo při jeho nesplnění kritérium 4.2, tedy celkem lze získat max. 2 body
    1. uchazeč absolvoval mateřskou školu Klas; způsob prokázání: matrika MŠ Klas, vyžadována je docházka min. po dobu 10 měsíců; počet bodů: 2 body
    2. buď ovládá základy anglického jazyka na komunikační úrovni (rozumí běžným pokynům, pozdraví, poděkuje, požádá, pochopí pokyn na směr, zná čísla do 10, barvy, základní tvary…) = 1 bod, nebo je z bilingvní rodiny = 1 bod; způsob prokázání: prokazuje se při osobním pohovoru.

Maximální počet bodů: 8 bodů

V případě rovnosti bodů rozhodne los.