Poděkování rodičům

Rádi bychom srdečně poděkovali sponzorům z řad rodičů, kteří nám přispěli na výměnu zářivek ve třídách. Flídrovi, Machurkovi, Rulíkovi, Zárubovi, Knollovi a rodičové, kteří nechcete být jmenováni, DĚKUJEME!

Dále moc děkujeme rodičům Bízovým za darování promítacího plátna!

Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

V roce 2018 jsme získali finanční prostředky ve výši 10 000 Kč z Nadace Lux za aktivní participaci na projektu Světová škola.

V roce 2018 jsme získali finanční prostředky ve výši 330.000,- Kč z projektu Vzdělávání praxí na stáže pracovníků v mateřské škole v období květen 2018 – únor 2019.

Název projektu: Přírodní zahrada Základní škola a mateřské školy KLAS s.r.o.

Předmět podpory: výzva č. 16/2017

Cíle projektu: Cílem projektu  je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u

předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Anotace projektu:

Naše nová přírodní zahrada by měla umožnit dětem poznávat přirozené souvislosti v přírodě a podporovat v dětech touhu se ptát, klást otázky a odpovědi, jít do hloubky problémů. Měla by podporovat přirozenou touhu dítěte po poznání.  Zahrada s přírodními prvky bude podporovat dětskou spolupráci v heterogenním kolektivu, učí děti vzájemné ohleduplnosti a toleranci.

Snažíme se vytvořit kvalitní mateřskou školu, která dává dětem možnost rozvinout základní kompetence pomocí hry, učení v kolektivu a práce v okruhů různých tematických oblastí. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní.

V tomto ohledu realizací záměru jednoznačně dojde k vytvoření prostředí, které je plné podnětů, možností a informací. Nové prostředí má stimulovat dětskou fantazii, kreativitu, zvídavost, pozornost a nabízet podněty přiměřené věku dětí vedoucí k aktivnímu učení pozorováním a experimentováním.

Přírodní hřiště a jeho prvky mají poskytnout dětem co nejvíce kontaktu s přírodou, mají být nejen zdrojem her, ale i edukativních pomůcek. Preenvironmentální vzdělávání je v tomto projektu zásadní a významně ovlivní výukový koncept školky. Vychází se z předpokladu, že kontakt s přírodou pomáhá formovat budoucí vztah a postoje vůči životnímu prostředí a učí k odpovědnému přístupu. Postoj nové generace je přitom velmi zásadní a může ovlivnit vzhled krajiny a přírody budoucnosti, čistotu ovzduší a vody, plýtvání či šetrné využívání zdrojů a tedy i udržitelný rozvoj.

Doplňující informace:

Státní fond životního prostředí České republiky se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 430 158 Kč.

Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem a jejich příloh a činí 506 068 Kč.

Podpora představuje 85% základu pro stanovení podpory.

V roce 2017 jsme získali finanční prostředky z Nadace Lux za podporu etické výuky ve školách, a z MŠMT v programu Bezpečné klima na českých školách.
V roce 2016 jsme získali finanční prostředky z programu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – Šablony.
V roce 2012 jsme získali finanční prostředky z programu Erasmus.